Nyon

OPENING TIME

MONDAY-THURSDAY
11:30pm-2pm / 6pm-10:30pm
FRIDAY
11:30-2pm / 6pm-11pm
SATURDAY
12pm-11pm
SUNDAY
12pm-10pm

Italian restaurant Nyon

ADDRESS

Rue Jules-Gachet 2
1260 Nyon

Phone : (+)41 22 310 09 00
Email :nyon@luigia.ch